Mental Health Resources

Muaj cov kev txhawb nqa dab tsi rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm?

Peb paub tias cov xwm txheej tsis txaus ntseeg no ua kev cuam tshuam rau peb sawv daws.  Peb xav txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv kom nrhiav thiab tsim yam twb paub mus ntxiv thiab ceev lwm cov kev ua ib txwm ua ntau li ntau tau uas muaj xws li kev sib txuas lus nrog phooj ywg thiab nquag.

Tsev kawm ntawv cov social worker, psychologist, cov neeg pab tawm tswv yim, kws kho mob, thiab Xib Fwb PBIS muaj kev cob qhia rau cov kev txhawb nqa thiab cov kev pab los txhawb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj rau lub sij hawm nyuaj siab thiab tsis paub meej no.

Peb paub tias kev kaw tsev kawm ntawv thiab lwm cov koos haum hauv zej zog yuav cuam tshuam ib cov kev sib raug zoo thiab kev xav uas muaj lawm thiab cov kev noj qab nyob zoo hais txog lub hlwb txoj kev xav. Peb cov neeg ua hauj lwm tab tom tsim laj txheej los sib txuas lus nrog cov yim neeg txog kev pab txhawb nqa uas muaj rau lub sij hawm tsev kawm ntawv kaw.

Lwm cov keb pab ntxiv rau kev noj qab nyob zoo hais txog lub hlwb txoj kev xav:  

MMSD SSS Cov Kev Txhawb Nqa Kev Sib Raug Zoo-Kev Xav Rau Me Nyuam Kawm Ntawv Thiab Neeg Ua Hauj Lwm  

CDC Cov Kev Pab Rau Kev Nyuaj Siab Thiab Daws Teeb Meem​

National Child Traumatic Stress Network Keb Pab Rau Cov Yim Neeg 

Tiv Thaiv Kev Txo Tus Kheej Txoj Sia Qhov Kev Pab Rau Cov Hluas (muaj xov tooj sau ntawv thiab hu pab)  

Kev Pab Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo Hais Txoj Lub Hlwb Txoj Kev Xav Rau Lub Sij Hawm Muaj Teeb Meem Hauv Zej Zog/Thoob Teb Chaws Los Ntawm Kev Pab Tiv Thaiv Kev Txo Tus Kheej Txoj Sia

Kev Pab Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo Hais Txog Lub Hlwb Txoj Kev Xav Rau Cov Tub Ntxhais Hluas Thiab Cov Hluas 

National Alliance Qhov Kev Pab Txhawb Nqa Txog Kev Mob Hais Txog Lub Hlwb Txoj Kev Xav 

Tsev Neeg Thiab Me Nyuam Kawm Ntawv Cov Kev Kawm Ntsig Txog Kev Pab Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo Hais Txog Lub Hlwb Txoj Kev Xav los ntawm teenmentalhealth.org

HEARD Alliance Kev Noj Qab Nyob Zoo Hais Txog Lub Hlwb Txoj Kev Xav Qhov Cuab Yeej Tshaj Tawm (Kev paub xav, kev pw, Social Media, thiab lwm yam)

DBT STEPS-A Kev Ua Rau Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Thiab Cov Yim Neeg 

Dane County Safe Communities: Tiv Thaiv Kev Txo Tus Kheej Txoj Sia,  Cov Link Tiv Thaiv Kev Quav Tshuaj